RODO

Klauzula informacyjna RODO dla Pacjenta

1. Administrator danych osobowych, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Paweł Korzystko prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą "Nexmed Centrum Medyczne Online" - Paweł Korzystko, ul. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, NIP: 6941573725, REGON: 526779068.

2. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy na adres do korespondencji wskazanym w ust. 1
powyżej, adresem e-mailowym kontak@nexmed.pl lub numerem telefonu
572994952

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących
celach:
1) wykonywania czynności poprzedzających realizację świadczeń zdrowotnych, w tym rejestracji
Pacjenta – podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2
lit h RODO oraz przepisy ustawy o działalności leczniczej,
2) wykonania świadczeń zdrowotnych – podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art.
6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz przepisy ustawy o działalności leczniczej,
3) wykonywania obowiązków prawnych, w tym w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej
Pacjenta – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit h RODO, przepisami ustawy o
działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
4) realizacji praw Pacjenta, w tym prawa dostępu do dokumentacji medycznej – zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c i art. 9 ust. h RODO oraz przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta,
5) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
6) archiwizowania dokumentów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit h RODO,
przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta,
7) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ustalenia lub dochodzenia
roszczeń, obrony przed roszczeniami w postępowaniach sądowych i pozasądowych – art. 6
ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Pacjenta będą przetwarzane przez określony czas, w zależności od celu
przetwarzania:
1) dane przetwarzane w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych, realizacji praw Pacjenta i
przechowywania dokumentacji medycznej – przez czas obowiązkowego przechowywania
dokumentacji medycznej, wynikającego z przepisów prawa,
2) dane przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami
lub zarzutami w postępowaniach sądowych i pozasądowych – do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń.

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące przede wszystkim od Pacjenta, a także od
innych osób lub podmiotów, które są upoważnione do podania danych osobowych Pacjenta.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane Pacjenta są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:
1) odbiorcom danych osobowych:
a) innym podmiotom leczniczym (w tym lekarzom), w celu zapewnienia ciągłości leczenia i
dostępności świadczeń,
b) bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
d) podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na
mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) podmiotom przetwarzającym: dostawcom usług poczty elektronicznej i innych elektronicznych
środków komunikacji, dostawcom baz danych i systemów informatycznych.
Administrator może przekazywać dane osobowe Pacjenta do krajów trzecich w przypadku
korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza
Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) albo gdy wynika to z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

7. Prawa, które przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie RODO Pacjentowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem
danych osobowych
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, Administrator usunie dane Pacjenta z
posiadanych baz i zaprzestanie udostępniania tych danych swoim kontrahentom.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Pacjent może ponadto w dowolnym
momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności
zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać Pacjentowi odniesieniu
do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy
prawnej.
W przypadku, gdy Pacjent uzna, że przy przetwarzaniu Administrator narusza przepisy prawa,
Pacjent ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Automatyczne podejmowanie decyzji

Pacjent może podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych,
w tym profilowaniu, jeśli Administrator jest do tego uprawniony na mocy obowiązujących
przepisów prawa lub za uprzednią zgodą Pacjenta. Administrator nie podejmuje jednak decyzji,
które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują skutki prawne
względem osoby, której dane dotyczą.